Boanas Logo

Dammens naturliga kretslopp

Hur sker den biologiska nedbrytningen i en damm? Ofta pratas det biologi, nedbrytning och kretslopp när man diskuterar dammar. Ett säkert sätt att få en lättskött damm är ofta att skapa biologisk balans i dammen. Med den här sidan vill vi göra ett försök att förklara vad det egentligen är som händer i dammen - det naturliga kretsloppet i dammen. Kallas även för nitrifikationsprocessen.

Bilden visar hur det kan se ut i en vanlig damm med fisk och lite växter. Den förklarar också varför syresättning, cirkulation och rätt vattenvärden är så viktig.


1. Det naturliga kretsloppet i en fiskdamm börjar när fiskfoder, döda växter, löv och fiskavföring hamnar i vattnet. Då bildas avfallsämnen som ammonium & nitrit. Detta är naturligt och i liten dos är det ingen fara men blir det för hög koncentration är det skadligt för fiskar och växter. Ett sätt att förebygga problem är att begränsa tillförseln av dessa ämnen. Mata inte fiskarna allt för mycket (inte mer än vad ditt filter klarar av), städa i dammen och försök få bort döda växter, löv och annat skräp.

2. Nästa steg i nedbrytningsprocessen är när syrekrävande nedbrytningsbakterier bryter ner ammonium till nitrit och slutligen nitrit till nitrat. För att detta ska fungera krävs det syre i vattnet vilket man får genom bra cirkulation och syresättning. Det behövs även ett material i dammen där dessa goda nedbrytningsbakterier kan växa. Moderna dammfilter är konstruerade så att de utgör en perfekt tillväxtmiljö för nedbrytningsbakterier. Hur stort filtersystem man behöver ha styrs av hur mycket avfallsämnen det bildas i vattnet. Mängden fisk spelar roll samt hur bra man är på att städa i dammen. En viktig sak här är att det krävs bra vattenvärden för att ett biologiskt filter ska fungera. Framförallt KH (karbonathårdheten) är viktigt. Ett KH värde över 5 är att rekommendera för att ditt biologiska filter ska fungera som det är tänkt.

3. I ett fungerande kretslopp så är slutprodukten nitrat - näringsämnen i vattnet. Till skilnad från amonium och nitrit är näringsrikt vatten (nitrat) inte skadligt för fiskarna. Växterna behöver näringen så de trivs i näringsrikt vatten. Problemen kommer om vattnet blir allt för näringsrikt, då ökar algtillväxten. För att undvika detta rekommenderar vi att det planteras ordentligt i dammen. Dammväxterna konkurrerar med algerna om näringen i vattnet och de ger skugga. Regelbundna delvattenbyten är ett annat effektivt sätt att hålla vattenvärdena bra. Tips! Använd det näringsrika vattnet i dammen till bevattning i trädgården och fyll vid behov på med näringsfattigt vatten från brunnen.