Boanas Logo

FAQ Trädgårdsdammar

Vilken storlek skall jag ha på pumpen?

I mindre dammar skall pumpen cirkulera vattnet i dammen minst en gång i timmen, i stora dammar kan flödet vara  något mindre. Tänk på att vid vattenfall är höjden vattnet skall pressas till avgörande vid val av pumpstorlek. Är det ett vattenfall eller bäck du vill ha är våra filterpumpar det optimala valet. De är gjorda för att pumpa mycket vatten på ett energissnålt sätt, finns i många storlekar.

Cirkulation hur viktigt är det?

Ingenting är viktigare i en trädgårdsdamm än cirkulation i vattnet. Cirkulationen ökar syrenivån i vattnet så nedbrytningen blir bättre. En stor orsak till alger är stillastående vatten där alger frodas. Det är viktigt att det inte bildas "döda" zoner utan en pump eller luftpump är en bra metod att sätta fart på vattnet. Vi har många cirkulationspumpar men också syrepumpar som kan hålla vattnet i rörelse.

Jag får grönt vatten, vad göra?

Grönt vatten beror på svävalger och är normalt tidigt på våren men skall försvinna inom ca 14 dagar. Är gröngrumlingen tillfällig kan du tillsätta Aqua Clear som klumpar ihop algerna så de kan avlägsnas med en håv efter någon dag. Även Pond Zinger är effektivt mot grönt vatten. Våra algmedel innehåller inga farliga kemikalier och är inte farligt för fiskar och andra djur. Aqua Clear fungerar bäst om pH värdet ligger mellan 6,5-8,0. För garanterat resultat är UV-C enheter den bästa  lösningen. Se nästa fråga. 

Hur fungerar UV-C?

UV-C (ultraviolett) är ett ett ljus som avges från ett speciellt lysrör. Vatten passerar runt om lysröret som sitter inneslutet i ett kvarts rör och belyses av UV-C ljuset. När svävalger eller bakterier passerar, förstörs deras DNA, och algen eller bakterierna dör. De kan därefter fångas upp och brytas ned i ett Biofilter. UV-C är ofarligt för fiskar och andra djur i dammen eftersom det bara är alger och bakterier som finns fritt i vattnet och passerar lysröret som påverkas.

Vad skall jag tänka på vid val av UV-C?

Viktigt är att det är utrustat med den senaste generationens UV-C lysrör som räcker ett helt år. Röret skall vara lätt att byta och inte minst också kvartsröret måste lätt kunna bytas ut. Våra nya UV-C enheter är lätta att plocka isär. De lev kompletta, och behöver bara kopplas över en jordfelsbrytare. Enklare kan det inte bli. Vi brukar dimensionera UV-C så här. I dammar utan fisk så räcker det med minst 1 watt per tusen liter vatten. I dammar med lite fisk rekommenderar vi minst två watt per 1000 liter vatten. I koidammar eller baddammar minst 4 watt per 1000 liter vatten. Tänk på att UV-C inte kan överdimensioneras så avrunda hellre uppåt.

Vilket biofilter skall jag välja?

Ett biofilters uppgift är att bryta ned skadliga ämnen för att ge bättre vattenkvalité. Samtliga våra filter är har effektiva filtermaterial och rejäl volym. De är lätta att sköta, flera modeller har en enkel backspolningsfunktion så de inte behöver öppnas för rengöring. Vill du kunna dölja ditt filter vid sidan om dammen är våra nya Bioclear ett bra val. Den smarta backspolningsfunktionen med rengöringshandtag gör att du slipper öppna filtret när det skall rengöras. Har du en större damm med mycket fisk skall du titta på våra nya trumfilterset eller något av våra beadfilterset.

När behövs ett extra förfilter?

Ett förfilter är ett mekaniskt filter som avlägsnar smuts och skräp. I dammar med hög belastning t ex koidammar och baddammar räcker oftast inte ett vanligt tryckfilter till. Ett extra förfilter gör då underverk för klarheten i vattnet då smuts och partiklar avlägsnas snabbt och effektivt i ett tidigt skede. Detta gör även att den biologiska reningen i biofiltret fungerar ännu bättre.

Skillnaden mellan pumpmatat och gravitationsmatat.

I ett pumpmatat filtersystem placeras pumpen i vattnet för att sedan pumpa vattnet vidare till filtret som står på torra land. Detta fungerar oftast alldeles utmärkt i de flesta dammar.  Undantaget är baddammar eller dammar med stora eller många fiskar.

Gravitationsmatat filtersystem. I riktigt stora dammar eller väldigt fiskrika dammar t ex koidammar har ett gravitationsmatat system många fördelar. I ett gravitationsmattat system används ett bottenavlopp, vattnet rinner via ett rör till ett förfilter tex en sieve eller ett trumfilter och därefter placeras pumpen. Sist kommer biofilter och UV-C.

Varför skall man testa sitt vatten?

Fiskarna, växterna och även den biologiska reningen i en damm är direkt beroende av vattenkvalitén. Att lära sig lite om vattenkvalité är därför viktigt för de flesta dammägare. Dammens biologiska filtersystem är gjort för att ge de olika bakterierna som behövs i nedbrytningsprocessen optimala villkor. När en damm är ny finns inte de nödvändiga nedbrytningsbakterierna i tillräcklig mängd vilket gör att det kan byggas upp farliga nivåer av avfallsämnen som inte bryts ned. Fisken kan i extrema fall dö på mycket kort tid. Att regelbundet testa vattnet även i etablerade dammar är nödvändigt för att upptäcka om något håller på att gå fel. Du upptäcker då tidigt om något i nedbrytningen inte fungerar, om det finns risk för alger eller fisken lever farligt. Du bör testa vattnet vid misstanke om att något är fel. T ex fiskar som inte äter eller sjuka fiskar.

Ammonium - Ammoniak?

Ammonium är ett ämne i den biologiska nedbrytningsprocessen som måste brytas ned snabbt eftersom fisk och andra djur dör när koncentrationen blir för stor. Ammonium produceras av fisken, genom gälarna och genom avföringen, men även döda växter, fiskmat och andra djur ger upphov till ammonium. I en damm som fungerar bryts ammonium ned genom syrekrävande nitrosomas bakterier i ett andra steg till nitrit. Ammonium finns i vatten i två former. Fri ammonium är mycket giftigt för fisk. Den bundna formen är inte lika farlig men måste avlägsnas. Ammonium i vattnet har flera skadliga effekter på fisk. Fisken har svårt att reglera vätskebalansen genom skinnet. Gälarna skadas så fisken inte kan få syre. Om vattnet får höga halter av ammonium hjälper bara stora frekventa delvattenbyten, tills filter och den naturliga nedbrytningen kommer igång vilket kan ta flera månader.

Vad är Nitrit?

När ammonium bryts ned bildas som nästa nedbrytningsprocess nitrit. Om nitrithalten stiger i dammen blir läget allvarligt för fisken. Nitrit angriper fiskens slemskikt och fisken visar symtom på irriterat skinn genom att ex.vis skrubba sig mot stenar, hoppa högt och simma snabbt alldeles under ytan. Symtomen är lätt att förväxla med parasitangrepp. Nitrit har också allvarliga konsekvenser för fiskens blod. Blodet blir brunaktigt. Nitrit förstör de röda blodkropparna i fisken. Vid snabba åtgärder kan fisken tillfriskna. Om du vid testning upptäcker nitrithalter mer än ca 0.1 mg/liter vatten hjälper bara snabba stora vattenbyten och tillsats av nedbrytningsbakterier t.ex. Bio Stabil. Nitrit bryts i normala fall snabbt ned av syrekrävande nitrobacter bakterier till nitrat som växterna använder som näring.

Vad är Nitrat

Nitrat är den sista produkten i dammens biologiska nedbrytningsprocess och är inte speciellt farligt för fisk. Växterna tar upp nitraten och använder den som näring. Finns det mycket nitrat i vattnet indikerar det att det finns risk för algexplosioner eftersom de växter och filter som finns i dammen inte klarar av att bryta ned nitraten i tillräcklig mängd. Alger som också är växter har då en stor näringsdepå att ta från. För att förhindra att nitrat bildas i stora mängder kan du lägga zeolit i filtret. Zeolit binder ammonium och nitrit vilket innebär att det inte bildas nitrat som är slutprodukten i det naturliga kretsloppet. Ett växtfilter eller ett rotzonsfilter fungerar också bra om man vill sänka nitrathalten.

Vad menas med pH?

pH är ett mått på vattnets surhet. pH 7 kallas neutralt, är värdet lägre än 7 är vattnet surt, värde över 7 kallas alkaliskt. Normalt skall dammens pH värde vara mellan 6.5-8.0. pH värden som håller sig inom ovan nämnda värden är normalt inga problem att hålla i dammen. Du bör dock veta att vid pH värden över 7.0 och stigande temperaturer finns det risk att halten av fri ammonium ökar i dammen. Det är mycket farligt för fisken i dammen. Du skall därför testa vattnets pH värde regelbundet. Har du mycket växter eller råkat ur för en algblomning kan du råka ut för stora svängningar i pH värdet. En konsekvens av fotosyntesen kan orsaka att växterna på dagen tar upp koldioxiden i vattnet, det gör att bikarbonat och andra karbonater med höga pH värden får pH att stiga under dagen. På natten när det bildas ny koldioxid sjunker pH värdet igen. För större fiskar utgör det här ofta inga problem men däremot små fiskar kan bli stressade och dö av bakterie och svampangrepp.

Varför bör man hålla koll på sitt KH värde?

KH (karbonathårdheten) är viktig på många sätt. Rätt KH värde brukar ge ett stabilt PH värde. KH och PH är viktigt för både växter och fiskar men många glömmer att dåliga vattenvärden påverkar även de goda nedbrytningsbakterier som bör finnas i en damm. Vill du kolla ditt KH värde kan du använda något av våra testset. Idealiskt KH värde i dammar är mellan 6°-12°. Vid allt för lågt KH värde tillsätt Bio Stabil eller KH höjare.

Vad spelar syret för roll för dammens välbefinnande?

Alla vet att syre är livsviktigt för alla levande organismer. Naturligtvis gäller detta också fiskarna och fiskarna i dammen. Kallt vatten håller syret betydligt bättre än varmt vatten. Det bästa sättet att hålla syrebalansen på en optimal nivå är genom en syrepump. Luftbubblorna som stiger från syrestenen gör att vattnet lätt tar upp syre både genom kontakten mot bubblorna men ännu mer genom ytvattencirkulationen. Luftpump är bra att ha både på vintern och sommaren.